2009, ജൂലൈ 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

വികാരം

വികാരം
======
സ്നേഹവും പ്രേമവും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വികാരങ്ങളാണ്.!

സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ പ്രേമിക്കുന്നില്ല ..!
പ്രേമിക്കുന്നവര്‍ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ..!

സ്നേഹം വാത്സല്യമായി ഭവിക്കുകയും
പ്രേമം പ്രണയമായി വികസിക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രകൃതി പൂവണിയുന്നു ..!!
... ... ... ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൩൦-൦൭-൨൦൦൯

2009, ജൂലൈ 18, ശനിയാഴ്‌ച

നീര്‍ മാതളം
നീര്‍മാതളം 
========
മലയാളത്തിന്റെ 
ഭാരതത്തിന്റെ
ലോകത്തിന്റെ 
കഥാകാരിക്ക്
കവിയിത്രിക്ക്
അശ്രുപൂക്കളോടെ 
ആദരാഞ്ജലി 
അര്‍പ്പിക്കുന്നു.

ഏത് ലോകത്തേക്ക് പോയാലും 
ഈ ലോകത്ത് മലയാള ഭാഷയും 
മലയാളവും നിലനില്‍ക്കുവോളം 
ആമിയും നീര്‍മാതളവും 
നിറസാന്നിദ്ധ്യമായി സര്‍വദാ 
പരിമളമേകിക്കൊണ്ടിരിക്കും..
ആമിക്ക് പ്രണാമം ..
- - - - -
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൩൧-൦൫-൨൦൦൯ 
ചിത്രത്തിനു ഗൂഗിളിനോട് കടപ്പാട്