2009, ജൂലൈ 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

വികാരം

വികാരം
======
സ്നേഹവും പ്രേമവും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വികാരങ്ങളാണ്.!

സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ പ്രേമിക്കുന്നില്ല ..!
പ്രേമിക്കുന്നവര്‍ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ..!

സ്നേഹം വാത്സല്യമായി ഭവിക്കുകയും
പ്രേമം പ്രണയമായി വികസിക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രകൃതി പൂവണിയുന്നു ..!!
... ... ... ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൩൦-൦൭-൨൦൦൯

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഗൗരി പറഞ്ഞു...

please post ur blogs in vaakku also.

http://vaakku.ning.com/

ഗൗരി പറഞ്ഞു...

please post ur blogs in vaakku also.

http://vaakku.ning.com/

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Hallo Unnichetta,
I got your Posting.I appreciate You. I read it. It's a very good theme. A universal theme. But I cannot understand the inner meaning you means.
I don't know how to remark it.
Any way can I express my opinion here. I don't know malayalam typing,
I agree to the first 2 lines.
The love can be define in many ways according to the mind of the narrator. The love of mother, Sister, Brother, Child, friends, People who are around us are called ' Love' But in different pulse and different expressions.
The affection between a Man & a Woman can be express in malayalam as 'Premam'. The Deep affection (Passion)can be express as 'Pranayam'. But all these feelings basics is only one 'Love' but in different depth.
You know the love of Lord Krishna and Radha. The poets express their devine love as ' Premam'.
The husbant and Wife love each other but their love cannot be express these words (Premam, Pranayam).
Many exceptions are there. But not in general.

So I cannot agree the 3rd and 4th Lines.
I think, All love cannot grown to be the 'Valsalyam' and
All love cannot be the 'Premam'.

Thank you for this chance to express my opinion about this subject.
Bindu Viswanath