2009, ഓഗസ്റ്റ് 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

സ്നേഹം


ജീവ ജാലങ്ങളുടെ 
സമസ്ത വികാരങ്ങളുടെയും
ഉറവിടവും ചാലക ശക്തിയും 
സ്നേഹമാണ്...

സ്നേഹം കൃപയാണ്, 

ദയയാണ്, 
കാരുണ്യമാണ്...

സ്നേഹം ക്ഷമയാണ്, 

സഹനമാണ്, 
സൌമനസ്യമാണ്...

സ്നേഹം ലോലമാണ്, 

മൃദുലമാണ്‌, 
സൌമ്യമാണ്....

സ്നേഹം ശോകമാണ്, 

വിരഹമാണ്, 
വൈരാഗ്യമാണ്...

സ്നേഹം ജ്ഞാനമാണ്, 

വിദ്യയാണ്, 
വിത്തവുമാണ്....

സ്നേഹം ശ്രേഷ്ടമാണ്, 

ആഭിജാത്യമാണ്, 
സൌകുമാര്യമാണ്...

സ്നേഹം ആലോലമാണ്, 

താലോലമാണ്, 
വാത്സല്യമാണ്....

സ്നേഹം മാതൃത്വമാണ്, 

പിതൃത്വമാണ്, 
സാഹോദര്യമാണ്...

സ്നേഹം ബന്ധവും 

ബന്ധത്തിന്‍റെ 
ബന്ധനവുമാണ്.....

സ്നേഹം ജ്വലനമാണ്‌, 

ദീപമാണ്, 
വെളിച്ചമാണ്....

സ്നേഹം അനന്തവും 

അഖിലവുമാണ്....

സ്നേഹം 

ആത്മനിഷ്ടമാണ്.....

സ്നേഹം അളവറ്റ 

പാരമ്യതയില്‍ 
പരിലസിക്കുന്നു....

സ്നേഹം സ്ഥായിയായ 

വികാരമാണ്.....

സ്നേഹത്തിന്നു 

പ്രേമത്തിന്‍റെ 
പരിമിതികളില്ല...?

ആര്‍ക്കും ആരെയും 

എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാം....!

അതിനാല്‍ 

സ്നേഹം 
സത്യമാകുന്നു.....!!
... ... ... ...

ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൩-൦൮-൨൦൦൯

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

വശംവദൻ പറഞ്ഞു...

ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ! ആശംസകൾ

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Bindu Viswanath........
Dear Unnichetta,
I read the last 2 articles. Both are very nicely presented the theme. Its really wonderful.
Really the day and night are continuity of each other.
You are firmly agree that the poet's says that "Snehamanu Akhilasaramoozhiyil".
I am appreciating You.
Lovingly Bindu.

NB: I could not enter this through the Blog site. Sorry.
Bindu.
03-08-09